O nás

Zaoberáme sa arboristikou – komplexnou, odbornou starostlivosťou o stromy. Sme kvalifikovaní pre zabezpečenie manažmentu (výsadby, výchovy, údržby, kontroly a špecializovaného ošetrenia) stromov prevažne v urbanizovanom prostredí. Posudzujeme zdravotný stavprevádzkovú bezpečnosť stromov ako aj návrhrealizáciu pri samotnom ošetrení stromov. Našou najdôležitejšou prioritou pri všetkých zásahoch je ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce.

Pri starostlivosti o stromy máme niekoľkoročné skúsenosti doma i v zahraničí. V praxi sa snažíme uplatňovať najnovšie poznatky z odborov vedy a výskumu. Vzhľadom k hodnotám, ktoré stromy v kultúrnej krajine predstavujú sa neustále zdokonaľujeme v aplikácii nových poznatkov do praxe a to v oblastiach – rastlinnej fyziológie, anatómie, dendrológie, fytopatológie a ekológie.

Našou silnou stránkou je špeciálna moderná lanová technika praktického stromolezectva, ktorá maximalizuje našu produktivitu práce.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných seminárov a konferencií doma i v zahraničí. Sú našou súčasťou celoživotnej formy vzdelávania.

Sme členmi ISA Slovensko, akreditovaní arboristi (najstaršia medzinárodná arboristická spoločnosť), držiteľmi certifikátu ETW – celoeurópskeho uznávaného osvedčenia, ktoré garantuje istú úroveň znalostí a skúseností v odbore arboristika a stromolezectvo. Všetky štandardné práce na stromoch vykonávame v súlade s normou: STN 837010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie, ochrana stromovej vegetácie a arboristickým štandardom- Rez stromov.


Vytlačiť