Poradenstvo

Prvým a najdôležitejším krokom starostlivosti o stromy je hodnotenie ich zdravotného stavu a statický pomerov. Zaoberáme sa komplexne všetkými vekovými kategóriami od mladého stromu po chráneného senescentného jedinca.

Základné vizuálne posúdenie stromov, je prvým stupňom a východiskom pri každom hodnotením prevádzkovej bezpečnosti stromov, iventarizáciach, pasportoch.

Vizuálne hodnotenie dáva základ budúcej vitálnej zelene v urbanizovanom prostredí. V 90% postačuje pre stanovenie relevantného managmentu stromov a návrhu odborného arboristického zásahu.

Hodnotenie statických pomerov stromov sa prevádza metódou S.I.A. (Statisch Integrierte Abschätzung, V.T.A.(Visual Tree Assessment) a detailnou stromolezeckou kontrolou s pomocou jednoduchých nástrojov.

V subdodávke zabezpečujeme prístrojové kontroly stromov, to znamená, že v 10% prípadov, kedy vizuálne hodnotenie symptómov nie je samo schopné určiť jeho rozsah, prípadne príčinu, pristupuje sa ku kontrole stromov pomocou prístrojovej metódy – tomografom, rezistografom…..


Vytlačiť